Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden –  B-Consils- Life science & Biotech Consultancy

Broekstraat 20,

9831 Deurle, België

sabine@b-consils.com

BE 0741.918.554

ALGEMEEN

Door producten of diensten af te nemen van of te bestellen bij B-Consils gaat de klant stilzwijgend akkoord met deze algemene voorwaarden. De eigen voorwaarden van de opdrachtgever zijn hieraan steeds ondergeschikt.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.

– Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert, zie boven.

– Dagen: 5 dagen in de week maximaal.

– Opdracht c.q. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht op grond waarvan Opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden voor Opdrachtgever te verrichten.

Overeenkomsten en wijzigingen en/of aanvullingen op deze overeenkomsten en op deze algemene voorwaarden dienen schriftelijk door Opdrachtnemer te worden bevestigd.

Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van Opdrachtgever binden Opdrachtnemer niet tenzij deze schriftelijk door de Opdrachtnemer zijn aanvaard, waarbij voor al het overige de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer van toepassing blijven.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk is aangegeven. Indien enige clausule van deze algemene voorwaarden vernietigd wordt, dan wel anderszins haar geldigheid verliest, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere clausules.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden in hun geheel of op bepaalde onderdelen of voor bepaalde zaken of Opdrachtgevers te wijzigen.

ARTIKEL 1 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.1 De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeel-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De

opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

1.2 De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

1.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende Opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

1.4 Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

ARTIKEL 2 – MEDEWERKING DOOR OPDRACHTGEVER

2.1 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

2.2 Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

2.3 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

2.4 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat Opdrachtnemer wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de overeenkomst uit te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten tenzij anders is overeengekomen. Hieronder wordt onder meer begrepen het gebruik van computer-, telefoon- en faxfaciliteiten. Met betrekking tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten, is Opdrachtgever verplicht voor continuïteit zorg te ragen ondermeer door middel van afdoende back-up, veiligheid en viruscontrole

procedures.

2.5 Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit zal Opdrachtgever het door Opdrachtnemer noodzakelijk geachte personeel inzetten dan wel laten inzetten teneinde Opdrachtnemer in staat te stellen de werkzaamheden te verrichten. Indien

specifiek personeel noodzakelijk is zal dit worden overeengekomen en vastgelegd in de opdrachtbevestiging. Opdrachtgever

dient er voor te zorgen dat zijn personeel over de juiste vaardigheden en ervaring beschikt om de werkzaamheden te kunnen

verrichten.

2.6 De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikkingstellen van de verzochte gegevens, bescheiden, faciliteiten en/of personeel zijn voorrekening van Opdrachtgever.

2.7 Indien opdrachtgever niet aan de verplichtingen voldoet heeft Opdrachtnemer in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft de Opdrachtnemer het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn

gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

ARTIKEL 3 – PRIJZEN / BETALINGEN

Al onze prijzen zijn, tenzij anders vermeld, in Euro exclusief btw. B-Consils is gerechtigd de overeengekomen prijs aan te passen indien de opdrachtgever wijzigingen in de oorspronkelijk opgegeven opdracht/specificaties aanbrengt of wanneer er zich wijzigingen voordoen in de kostprijs van de dienst of het product. 

Het bedrag van de factuur is te betalen 30 dagen na de datum van de factuur. Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van €100. Het aldus verhoogde bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling interest voort gelijk aan 12% per jaar, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen. Facturen worden steeds in digitale vorm, per e-mail, afgeleverd.

ARTIKEL 4 – VERZEKERING / AANSPRAKELIJKHEID

De totale aansprakelijkheid van B-Consils wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst overeengekomen prijs.

ARTIKEL 5 – OVERMACHT

Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij onze leveranciers of andere derden de uitvoering van onze verbintenissen op.

ARTIKEL 6 – ANNULERINGEN

Indien de opdrachtgever bestellingen voor levering van de dienst annuleert zal 75% van de prijs verschuldigd blijven als forfaitaire schadevergoeding.

ARTIKEL 7 – AUTEURSRECHTEN

Alle rechten op producties van medewerkers van B-Consils blijven eigendom van B-Consils tot alle facturen betaald zijn. B-Consils beschikt over het recht om de werken te gebruiken voor demo en promotiedoeleinden.

ARTIKEL 8 – KLACHTEN / GESCHILLEN

Om geldig te zijn, dienen klachten bij ons gemeld te worden bij ontvangst van de factuur. Het indienen van een klacht ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen. Elk geschil en elke eis voortvloeiend uit of in verband met de huidige overeenkomst zal voorgelegd worden aan de rechtbank van koophandel te Gent. Enkel het Belgische en Europese recht zijn van toepassing op deze algemene voorwaarden. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts mogelijk mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk geldend bewijsmiddel.

ARTIKEL 9 – BEHANDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Persoonsgebonden informatie is louter bedoeld voor intern gebruik door B-Consils. De klant heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privéleven.

ARTIKEL 10 – STILZWIJGENDE VERLENGING

Dit contract wordt stilzwijgend verlengd op de datum van factuur plus één (1) jaar, tenzij uitdrukkelijk per mail afgezegd t.a.v. de verzender of hallo@landing.partners.

ARTIKEL 11 – SUPPORT & DIENSTEN

Aanvragen of diensten die worden geleverd buiten de opdrachtbevestiging gebeuren aan een tarief van 100 euro per uur tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.